Algemene Ledenvergadering 4 december

 • Sponsoren

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij jullie uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op:

Donderdag 4 DECEMBER 2014

Locatie:            ff Keule
                          Kerkplein 65
                          te Voerendaal

Tijd:                   Aanvang:               19:30u
                           Einde (streven)     20:30u

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
  – o.a. binnengekomen agendapunten
 3. Terugblik afgelopen jaar
 4. Financieel verslag inclusief bevindingen kascontrole
 5. Kiezen nieuwe kascontrole commissie
 6. Begroting seizoen 2014-2015 inclusief contributie
 7. Stand van zaken sponsorcommissie
 8. Bestuur mutaties
  Aftredend:
  – Nicole Stevens Contactpersoon
  – Bespreken opzet jaarlijks roulatieschema: Aftredend / Herkiesbaar
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
Vacante functies: (kan per omgaande ingevuld worden).

 • Scheidsrechterkontaktpersoon (SKP).
  Personen gevraagd die deze functie willen uitoefenen. Info bij Rick Camps.
 • Personen gezocht die het voortouw willen nemen bij de activiteitencommissie.
 • Personen gezocht die het voortouw willen nemen bij de commissie Jeugdledenwerving.
 • Agenda