Uitnodiging ledenvergadering

 • Sponsoren

UITNODIGING LEDENVERGADERING op:
Donderdag 24 NOVEMBER 2016

Lokatie:

ff_angesj
Kerkplein 63 te Voerendaal

Aanvang: 19:30u       Einde (streven): 20:30u 


Beste leden en allen die HV Gemini een warm hart toe dragen.
Hierbij nodigen wij jullie uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering.

De agenda is als volgt.

AGENDA
____________________________________________________________    

 • Opening
 • Vaststelling agenda
      – o.a. binnengekomen agendapunten
      – Verslag vorige ledenvergadering dd 16 december 2015
 • Terugblik afgelopen jaar/seizoen en stand van zaken nu.
      – Taakverdeling in de vereniging, toelichting op de commissiestructuur
      – Scheidsrechterzaken o.a.,
        * tekort aan bondsscheidsrechters
 • Bestuur mutaties
      – Toegetreden:
        Stan Nunen
      – Aftredend en niet herkiesbaar:
        Rick Camps
 • Financieel verslag inclusief bevindingen kascontrole
 • Kiezen nieuwe kascontrole commissie
 • Begroting seizoen 2016-2017 inclusief contributie
    – uitgelicht: sponsorcommissie, stand van zaken
 • Informatie Heren Senioren van 3 naar 2
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Agenda